นางสาวสุนีย์ กุลดิลก
คลังเขต ๙
 
หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส
 
จุลสาร
 
ผลการเบิกจ่าย
 
สถิติผลการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลบุคลากร
 
สถิติบำนาญ
 
แบบสำรวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ ?
  ดีมาก
  ดี
  ควรปรับปรุง
 
 
ผู้ดูแลระบบ
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 
Web Link
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
000028
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
001456
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
1
 
 
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ|ประกาศพนักงานราชการ เพิ่มเติม|ประกาศคณะกรรมการดำเนินการและเสือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ|เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ)|ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมของสำนักงานคลังเขต 9|เลื่อนกำหนดการจัดฝึกอมรม หลักสูตร การขอรับเงิน กบข.ฯ /ค่ารักษาพยาบาล/ค่าเช่าบ้าน|เลื่อนประกาศรายชื่อเข้ารับการอบรม|การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่นระดับเขต ปีงบประมาณ 2555|โครงการสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) |การขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ|การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ|ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ และวันเวลา ในการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ (คนพิการ)|เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ)|โครงการอบรม e-pension Class room|โครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ|โครงการพัฒนาคุณภาพผู้จัดทำบัญชีภาครัฐ |หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการฉบับทบทวนและปรับปรุงใหม่ |การพัฒนาทักษะการจัดทำประมาณการเศรษฐกิจ โดยใช้ Provincial Economic Management|การสอน Web Online บนถังอบรมของสำนักงานคลังเขต|โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ|โครงการฝึกอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการ GFMIS|โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกรมบัญชีกลาง |แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง กรณีลูกจ้างขอรับบำเหน็จรายเดือน|แจ้งส่วนราชการ / ผู้รับบำนาญทราบ เรื่อง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย|สำนักงานคลังเขต ๙ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุฯ|
 
บำเหน็จบำนาญ การฝึกอบรม คำถาม-คำตอบ
CGD Coffee Talk
 
 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์ The Nation หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
 
สำนักงานคลังเขต ๙
เลขที่ ๕ ถ.แหล่งพระราม อ.เมือง จ.สงขลา ๙oooo
โทรศัพท์ : o-๗๔๓๑-๑๕๖๗ โทรสาร : o-๗๔๓๒-๔o๓๒ E-mail : zone9@cgd.go.th