ประวัติสำนักงานคลังเขต ๙
          สำนักงานคลังเขต ๙ ในปัจจุบันเป็นราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง จากหลักฐานเอกสารต่าง ๆ พอทราบได้ว่า กว่าจะได้ชื่อเป็น “สำนักงานคลังเขต ๙” ในทุกวันนี้ ได้มีการเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นมาหลายชื่อ กล่าวคือ ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เรียกว่า “สำนักงานข้าหลวงตรวจการคลังภาค ๔” ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ พระประสาทสมบัติ ดำรงตำแหน่งข้าหลวงตรวจการคลังภาค ๔ พ.ศ. ๒๔๗๘ – ๒๔๘๑ หลวงบริคุตบรรณกรเป็นข้าหลวง ฯ และปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ขุนสถิตพิทยายุทธ์ ได้ดำรงตำแหน่งเดียวกัน นอกจากนี้ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๔๙๕ ปรากฏชื่อขุนนิมิตบรรณสาร ดำรงตำแหน่งข้าหลวงตรวจการคลังภาค ๕ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากภาค ๔ เป็นภาค ๕) ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการในกรมบัญชีกลางใหม่ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๙๕ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคกำหนดให้มี “คลังภาค” ขึ้น สำหรับคลังภาค ๙ มีสำนักงานอยู่ที่จังหวัดสงขลา โดยมีขุนนิมิตบรรณสาร อดีตข้าหลวงตรวจงานคลังภาค ๕ ดำรงตำแหน่งคลังภาค ๙ เป็นท่านแรก
          ครั้นปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการในกรมบัญชีกลางขึ้นใหม่ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๐๐ เปลี่ยนชื่อ “คลังภาค” เป็น “คลังเขต” ขึ้นกับราชการบริหารส่วนกลาง นายละม้าย ศศานนท์ ดำรงตำแหน่งคลังเขต ๙ เป็นท่านแรก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ตำแหน่งคลังเขตได้เลื่อนฐานะเป็นชั้นพิเศษ เรียกชื่อว่า “ผู้อำนวยการคลังเขต” นายมนู ธรรมรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคลังเขต ๙ เป็นคนแรก จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ มีการตั้งกองตรวจงานคลังขึ้นในกรมบัญชีกลาง จึงเปลี่ยนชื่อสำนักงานคลังเขต เป็นสำนักงานตรวจงานคลังขึ้นตรงกับกองตรวจงานคลัง เรียกตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการว่า “หัวหน้าสำนักงานตรวจงานคลัง” สุดท้ายได้เปลี่ยนกลับมาเป็นสำนักงานคลังเขตอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
          แต่เดิมนั้นสำนักงานคลังเขต ๙ มีที่ทำการอยู่บนศาลากลางจังหวัดสงขลา เนื่องจากที่ทำการเดิมคับแคบ ประกอบกับมีบุคลากรเพิ่มมากขึ้นตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งยังเป็นส่วนราชการสังกัดส่วนกลางมิได้สังกัดจังหวัดจึงสมควรขยับขยายที่ ทำการใหม่ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖ สมัยที่นางสาวสุจิตรา เหมศรีชาติ ดำรงตำแหน่งคลังเขต ๙ จึงได้มีการดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานคลังเขต ๙ แห่งใหม่ ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังเขต ๙ ติดถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ใกล้วัดแหลมทราย) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๓๖ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๙ เสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรวมค่าปรับปรุงบริเวณเป็นเงิน ๖,๗๕๐,๐๐๐.- บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการย้ายสำนักงานมาปฏิบัติราชการ ณ อาคารสำนักงานคลังเขต ๙ แห่งใหม่ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ เป็นต้นมา
          ทั้งนี้ สำนักงานคลังเขต ๙ จังหวัดสงขลา ได้เปิดอาคารสำนักงานครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ โดยท่านมนู ศรีทองกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งคลังเขต ๙ ในขณะนั้น หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการยุบสำนักงานคลังเขต ๙ ไปรวมกับสำนักงานคลังเขต ๘ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วตั้งเป็นสำนักงานคลังเขต ๗ รับผิดชอบสำนักงานคลังใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งสิ้น ๑๙ สำนักงานคลัง โดยมีท่านเขตจรัญ ประภักรางกูล ดำรงตำแหน่งคลังเขต ๗ จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็มีการแบ่งสำนักงานคลังเขต ๗ ออกเป็น ๒ พื้นที่ คือ สำนักงานคลังเขต ๗ พื้นที่ ๑ รับผิดชอบจังหวัดภาคใต้ตอนบน รวม ๗ จังหวัด และสำนักงานคลังเขต ๗ พื้นที่ ๒ รับผิดชอบจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รวม ๗ จังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ก็ได้มีการยุบรวมพื้นที่ ๑ และ พื้นที่ ๒ เป็นสำนักงานคลังเขต ๗ อีกครั้งหนึ่ง แล้วก็แบ่งพื้นที่เป็น ๒ พื้นที่อีกในปี พ.ศ. ๒๕๕0 จนกระทั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ได้แบ่งพื้นที่สำนักงานคลังเขตออกเป็น ๙ เขต โดยสำนักงานคลังเขต ๙ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ซึ่งได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒o กันยายน ๒๕๕๑ โดยมีท่านมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานคลังเขต ๙
 
สำนักงานคลังเขต ๙
เลขที่ ๕ ถ.แหล่งพระราม อ.เมือง จ.สงขลา ๙oooo
โทรศัพท์ : o-๗๔๓๑-๑๕๖๗ โทรสาร : o-๗๔๓๒-๔o๓๒ E-mail : zone9@cgd.go.th